GNI là gì, khái niệm Tổng Thu nhập Quốc dân Gross national income


GNI là gì, tìm hiểu khái niệm Tổng thu nhập Quốc dân Gross national income để chỉ tổng thu nhập của một quốc gia trong khoảng thời gian nào đó. GNI trở thành một trong những tiêu chí kinh tế quan trọng để đánh mức tăng trưởng và thực lực của đất nước. Nó cũng là cơ sở giúp các nhà hoạch định đánh giá các mối quan hệ sản xuất, phân phối, thu nhập và các mối quan hệ kinh tế vĩ mô khác. Bài viết này, Yeutrithuc.com cũng sẽ giúp bạn hiểu được cách tính GNI – Thu nhập Quốc gia là như thế nào.

GNI là gì, khái niệm Tổng Thu nhập Quốc dân Gross national income

GNI là gì?

GNI là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Gross national income, dịch sang tiếng Việt thành “Thu nhập quốc dân” hoặc “Thu nhập quốc gia”.

GNI là chỉ số kinh tế xác định tổng thu nhập của một quốc gia trong thời gian 1 năm. Tổng thu nhập quốc gia GNI bao gồm Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ tạo ra trong quốc gia đó (tức là GDP), cộng với thu nhập nhận được từ bên ngoài (chủ yếu từ lãi vay và cổ tức), tất cả trừ đi những khoản tương tự phải trả bên ngoài.

Cụ thể hơn, GNI gồm: Chi tiêu cá nhân + Tổng đầu tư dân cư + Chi tiêu chính phủ + Thu nhập thuần tài sản nước ngoài (đã trừ thuế) + Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu – Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu – Thuế gián thu.

Sự khác nhau giữa GNI và GNP

Trên thực tế, GNI là tổng thu nhập quốc dân, có giá trị tương đương với giá trị của GNP. Nhưng người ta phân biệt giữa GNI với GNP do cách tiếp cận vấn đề của chúng là dựa trên các cơ sở khác nhau.

Cụ thể, GNP dựa trên cơ sở sản xuất ra sản phẩm mới, trong khi GNI lại dựa trên cơ sở thu nhập của công dân. GNI là thước đo tổng hợp lớn nhất của thu nhập quốcc dân.

GNI đầu người, tức GNI/người là chỉ số được tính bằng GNI chia cho số dân của nước đó trong cùng thời gian. Chỉ số GNI/người có thể đánh giá khả năng và trình độ phát triển kinh tế của một nước, cũng như mức sống của người dân nước đó.

Hy vọng qua bài viết này của Yeutrithuc.com mọi người đã hiểu khái niệm GNI là gì và GNI/người là như thế nào. Thu nhập quốc gia là một chỉ số quan trọng cho thấy sức mạnh của nền kinh tế một nước. Bằng cách tính Thu nhập quốc dân đầu người (GNI/người), chúng ta có thể biết khả năng phát triển của nền kinh tế và chất lượng sống của người dân như thế nào.