Kí hiệu ∀ và ∃ trong toán học, ∀ là Mọi và ∃ là Tồn tại


Kí hiệu ∀ và ∃ là gì trong toán học, tìm hiểu kí tự “Mọi” ∀ và “Tồn tại” ∃ đầy đủ nhất, đồng thời học kiến thức về Mệnh đề Phủ định của Mệnh đề có chứa ký hiệu ∀ và ∃. Kí hiệu ∀ đọc là “VỚI MỌI”, kí hiệu ∃ đọc là “TỒN TẠI”.

Ở phần kiến thức này, chúng ta cần nắm các khái niệm cơ bản sau đây:

1.Mệnh đề là gì

2.Mệnh đề phủ định

3.Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo

4.Mệnh Đề Tương Đương

5.Mệnh đề chứa biến

6.Kí hiệu ∀ và ∃

1.Kí hiệu mọi ∀ là gì?

Kí hiệu ∀ đọc là “VỚI MỌI”.

Ví dụ về kí hiệu MỌI  ∀:

2.Kí hiệu tồn tại ∃ là gì?

Kí hiệu ∃ đọc là “TỒN TẠI”.

Ví dụ về kí hiệu tồn tại ∃:

3.Mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa kí tự “mọi” ∀ và “tồn tại” ∃