Miễn Nhiệm là gì Giải thích khái niệm Miễn Nhiệm chức vụ tại Việt Nam

Nhấn Thích và Chia Sẻ
 


Miễn Nhiệm là gì Giải thích rõ khái niệm Miễn Nhiệm chức vụ của cán bộ, công chức trong hệ thống luật pháp Việt Nam. Từ Miễn Nhiệm dễ gây nhầm lẫn cho nhiều người, vì nghĩ rằng người bị miễn nhiệm chức vụ phạm tội gì ghê lắm nên mới bị cách chức, nhưng sau đó thấy họ ở vào những vị trí cao hơn.

Miễn nhiệm có nghĩa là gì

Đôi khi, ta vẫn nghe trên Tivi, báo đài Miễn Nhiệm chức vụ Bộ Trưởng, miễn nhiệm Thủ Tướng, miễn nhiệm Chủ Tịch Nước, miễn nhiệm chức vụ Chủ Tịch Quốc Hội, miễn nhiệm Đại Biểu Quốc Hội…Vậy Miễn Nhiệm là gì, có phải là hình thức kỷ luật không. Hãy cùng YeuTriThuc.com đi tìm hiểu khái niệm Miễn Nhiệm nhé.

– Sum Vầy hay Xum Vầy

– Chân Quê là gì

– Chỉ Từ là gì

– Cán bộ Mẫn Cán là gì

– Vãng Cảnh hay Vãn Cảnh

– Tham Quan hay Thăm Quan

Miễn Nhiệm Chức Vụ là gì?

Luật Việt Nam định nghĩa, Miễn Nhiệm Chức Vụ là hoạt động cho thôi giữ chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức dù chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Nhưng có 2 điểm bạn cần phải nhớ, đó là Miễn Nhiệm áp dụng khi nào.

1.Đầu tiên, Miễn Nhiệm áp dụng cho trường hợp người đó được phân công nhiệm vụ mới, cần miễn nhiệm chức vụ cũ. Hay họ sắp về hưu, sắp hết khóa, hoặc tuổi già sức yếu, sức khỏe không đảm bảo, hoặc tự xin thôi vì lý do nào đó, cần bị miễn nhiệm để bầu người mới.

2.Thứ hai, Miễn Nhiệm chức vụ do người đó không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ năng lực cần được thay thế. Hay bị kỷ luật, vi phạm pháp luật nhưng ở mức nhẹ, chưa tới mức bị Bãi Nhiệm hay nặng hơn là Cách Chức.

Như vậy, Miễn Nhiệm Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội, Bộ Trưởng… mà ta nhắc tới ở trên nằm ở trường hợp một. Tức họ chuyển công tác hoặc nghỉ hưu thì phải Miễn Nhiệm. Đó chỉ là mặt thủ tục, vì có bầu hay phân công nhiệm vụ ai, thì khi họ không làm nữa cũng phải thực hiện theo đúng thủ tục, tức Miễn Nhiệm. Vì có Miễn Nhiệm Chức Vụ đó thì họ mới được làm nhiệm vụ khác, hoặc để cho người mới lên chứ.

Văn bản pháp luật quy định về Miễn Nhiệm

Dưới đây, YeuTriThuc.com sẽ trích quy định của Pháp luật nói rõ việc Miễn nhiệm được áp dụng đối với các trường hợp cán bộ công chức nhà nước nào:

– Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao; không đủ năng lực, uy tín mà theo yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;

– Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng chưa tới mức cách chức hoặc bãi nhiệm;

– Cán bộ, công chức đang giữ chức vụ có nguyện vọng xin thôi giữ chức;

– Theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.

Hệ quả của miễn nhiệm là cán bộ, công chức:

Hệ quả của miễn nhiệm là cán bộ không còn làm việc và giữ chức vụ đó tại cơ quan nhà nước mà có thể làm việc tại một vị trí, chức vụ khác trong cơ quan nhà nước. Khác với bãi nhiệm và cách thức thì cán bộ sẽ không còn làm việc tại cơ quan nhà nước nữa.

Theo quy định về sử dụng và quản lý công chức thì công chức sau khi miễn nhiệm hưởng một số chế độ như sau:

– Công chức sau khi thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do miễn nhiệm được người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức bố trí, phân công công tác khác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trình độ, năng lực của công chức.

– Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý miễn nhiệm do không đủ sức khỏe để tiếp tục lãnh đạo, quản lý được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong 6 tháng kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm.

– Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý miễn nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước nhưng chưa đến mức bị kỷ luật bằng hình thức cách chức; do không đủ năng lực, uy tín để làm việc; do vi phạm quy định của cơ quan có thẩm quyền về bảo vệ chính trị nội bộ thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm.

Tiêu chí

Miễn nhiệm

Bãi nhiệm

Cách chức

Khái niệm

Cho thôi giữ chức vụ do không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, do yêu cầu của nhiệm vụ hoặc theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác.

Buộc thôi giữ chức vụ do bầu cử trước khi hết nhiệm kỳ do vi phạm pháp luật, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở cơ quan nhà nước.

Người có thẩm quyền ra quyết định cho người được bổ nhiệm đang giữ một vị trí nhất định thôi không giữ chức vụ đó nữa do vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của người đó, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.

Mức độ

Nhẹ

Nặng

Rất nặng

Lý do

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

– Thiếu trách nhiệm.

– Yêu cầu của nhiệm vụ.

– Theo đề nghị của cán bộ, công chức vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.

– Vi phạm pháp luật.

– Vi phạm về phẩm chất, đạo đức.

– Không còn xứng đáng giữ chức vụ được giao ở cơ quan nhà nước.

– Vi phạm pháp luật thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn.

– Không còn xứng đáng với sự tín nhiệm và trách nhiệm được giao.

Bản chất

Là hình thức giải quyết cho việc thôi không giữ chức vụ.

Là hình thức xử lý kỷ luật

Hình thức

– Người đang giữ chức vụ xin miễn nhiệm và cấp trên chấp thuận.

– Cấp trên ra quyết định miễn nhiệm vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu nhiệm vụ…

– Cử tri, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc bãi nhiệm.

– Lưu ý: việc bãi nhiệm chỉ được thực hiện khi có 2/3 tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Cấp trên có quyền cách chức cấp dưới khi có một trong các lý do nêu trên

Kết quả

– Không còn làm việc tại cơ quan nhà nước.

– Làm việc tại một vị trí, chức vụ khác trong cơ quan nhà nước.

– Không còn làm việc tại cơ quan nhà nước

Như vậy các bạn đã hiểu Miễn Nhiệm là gì, đó không phải hình thức kỷ luật gì, mà đơn giản là thủ tục cho thôi chức vụ vì những lý do khác nhau. Người bị miễn nhiệm chức vụ này có thể chuyển sang đảm nhiệm chức vụ khác, thậm chí giữ vị trí cao và quan trọng hơn.